HESTIA RAZEM

otwarta grupa

Ergo Hestia proponuje ochronę, która z pewnością zapewni wsparcie finansowe w ciężkich sytuacjach losowych. Wysokie sumy, szeroki katalog poważnych zachorowań i spory wybór wariantów - łącznie aż 9 mozliwości pozwoli na dopasowanie odpowiedniej ochrony do oczekiwań zarówno osób samotnych, jak i takich, które czują się odpowiedzialne za swojego Partnera czy swoją Rodzinę.

Jako dodatek do otwartej grupy Hestia proponuje ubezpieczenie "BEST DOCTORS", które zapewni specjalistyczne leczenie za granicą w przypadku poważnego zachorowania na chorobę nowotworową.


Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:

DLA MNIE

DLA NAS

DLA RODZINY

56+Kto może przystąpić do otwartej grupy w Ergo Hestii?

Do grupy Ergo Hestii może przystąpić każda osoba:
Przystąpienie do ubezpieczenia wymaga podpisania oświadczenia o stanie zdrowia oraz o wykonywanym zawodzie - o treści zamieszczonej poniżej.
Nie są wymagane badania lekarskie.


Oświadczenie o stanie zdrowia

  • Oświadczam, że obecnie lub w ciągu ostatnich 10 lat nie chorowałem(am) na: jakiekolwiek choroby serca lub układu krążenia (np. chorobę wieńcową, zawał serca, wadę serca, zaburzenia rytmu serca (arytmię), kardiomiopatię, miażdżycę, tętniaka), cukrzycę (z wyjątkiem podwyższonego poziomu glukozy we krwi w okresie ciąży) raka, choroby krwi (w tym nowotwór złośliwy krwi: białaczkę, chłoniaka, szpiczaka mnogiego) lub inne choroby nowotworowe (w tym nowotwory ośrodkowego układu nerwowego) udar mózgu, krwotok śródmózgowy, porażenie (paraliż), niewydolność nerek, marskość wątroby, stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera, chorobę AIDS, zakażenie wirusem HIV
  • Oświadczam, że obecnie: nie zamierzam zasięgać porady lekarskiej, nie oczekuję na wyniki lub wykonanie badań diagnostycznych lub nie zamierzam poddać się leczeniu, w tym leczeniu szpitalnemu z powodu chorób wymienionych powyżej, nie przebywam w szpitalu, hospicjum, domu pomocy społecznej, sanatorium lub na zwolnieniu, nie jestem uznany(a) za niezdolnego(ą) do pracy lub służby orzeczeniem właściwego organu, według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym lekarskim
  • Oświadczam, że w ciągu ostatniego roku: nie byłem(am) hospitalizowany(a) i/lub nie przebywałem(am) na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni. Nie dotyczy to: złamań, usunięcia wyrostka robaczkowego, usunięcia migdałków podniebiennych, ciąży (o ile w jej trakcie nie występowały schorzenia, które są leczone w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową).

Oświadczenie o wykonywanym zawodzie

  • Oświadczam, że nie wykonuję żadnego z poniższych zawodów: artysta cyrkowy, czyściciel elewacji budowlanych/okien, dekarz, funkcjonariusz służb specjalnych, górnik, kaskader, kominiarz, konwojent wartości pieniężnych, marynarz morski, monter konstrukcji budowlanych/rusztowań, nurek, ochroniarz, operator dźwigu, operator maszyn i urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych, członek załogi statku powietrznego, pilot statku powietrznego, policjant, pracownik przy wydobyciu ropy naftowej lub gazu, ratownik górski, ratownik wodny, robotnik rozbiórki budowli, rybak morski, spadochroniarz, sportowiec zawodowy, strażak, żołnierz zawodowy.

Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwia przystąpienie do otwartej grupie w Hestii.Warunki dotyczące okresu ubezpieczenia

Czas ochrony

Ergo Hestia oferuje ochronę w ramach otwartej grupy aż do ukończenia:


Kontynuacja indywidualna

Po upływie okresu ochrony dla osób, które ukończyły 70 lat, możliwa jest dalsza kontynuacja ubezpieczenia na indywidualnych warunkach (podobnie jak w przypadku zakładowych ubezpieczeń grupowych).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmować będzie:

Propozycja wysokości świadczeń oraz składek zostanie przedstawiona przez Ergo Hestię do akceptacji Ubezpieczonego.
Karencja

Warto pamiętać, że w programie otwartej grupy w odniesieniu do części zdarzeń obowiązuje karencja, czyli okres ograniczonej ochrony.

W zależności od rodzaju zdarzenia wynosić będzie:

Karencja nie dotyczy zdarzeń spowodowanych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Karencja nie będzie miała zastosowania przy rezygnacji z innego ubezpieczenia - w odniesieniu do zdarzeń i do wysokości sum objętych poprzednim ubezpieczeniem. Warunkiem jest aby ochrona w poprzednim ubezpieczeniu trwała min. 6 miesięcy a przerwa między poprzednim a zawieranym ubezpieczeniem nie była dłuższa niż 2 miesiące.

Ubezpieczenie BEST DOCTORS

Jako dodatek Ergo Hestia proponuje Ubezpieczenie Best Doctors. To ubezpieczenie ma zapewnić leczenie za granicą na światowym poziomie.

Ubezpieczenie gwarantuje:

Ubezpieczenie Best Doctors może zostać zawarte jako odrębne ubezpieczenie.


CZYTAJ WIĘCEJ ...


Wybrane informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Wybierz odpowiedni
wariant dla siebiePobierz i wypełnij
deklarację przystąpienia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA

Zwróć uwagę, że zawarcie
ubezpieczenia wymaga udzielenia
odpowiedzi na TAK


Prześlij do nas
scan deklaracji

Wypełnioną i podpisaną deklarację
prześlij do nas scanem na adres mail:
biuro@insus.pl

Jeśli nie posiadasz scanera zadzwoń do nas - znajdziemy inne rozwiązanie.Ogólne warunki ubezpieczenia
następna grupa >