Generali z myślą o życiu

otwarta grupa

Program Otwartej Grupy w Generali to szeroki zakres ochrony na życie i zdrowie. Zapewnia szereg świadczeń wspierających Ubezpieczonego i jego Rodzinę w trudnych sytuacjach życiowych.

Każdy Ubezpieczony może mieć stały dostęp do swojej umowy przez portal Konto Klienta (na stronie konto.generali.pl) - logując się z wykorzystaniem nr certyfikatu.

Składki już od 29 zł !! miesięcznie.Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:


Pomoc medyczna

W każdym z wariantów zawarta jest usługa pomocy medycznej. Obejmuje ona min.:

 • transport medyczny,
 • wizytę lekarza, wizytę pielęgniarki,
 • dostawę sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego,
 • pomoc w opiece nad dziećmi,
 • pomoc psychologa.

W pakiecie jest również nielimitowany dostęp do telefonicznych konsultacji z lekarzami specjalistami oraz do infolinii medycznej.

Generali udzieli pomocy Ubezpieczonemu, Współmałżonkowi (Konkubentowi) i Dziecku w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Kobietom po urodzeniu Dziecka, Generali oferuje wizytę położnej.

Organizacją usług zajmuje się Centrum Pomocy Generali - telefoniczne centrum zgłoszeniowe czynne 24h/dobę 7 dni w tygodniu.Zobacz więcej (załącznik pdf)


Kto może przystąpić do otwartej grupy w Generali?

Do grupy Generali może przystąpić każda osoba:

 • która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 65 roku życia - w wariantach od W1 do W6
  oraz w wieku do 80 roku życia - w wariancie W7 - z myslą o Seniorach
 • która nie ma i nie miała w przeszłości poważniejszych problemów zdrowotnych, a także
 • która nie pracuje w zawodzie o podwyższonym ryzyku

Przystąpienie do ubezpieczenia wymaga podpisania oświadczeń dotyczących wykonywanego rodzaju pracy oraz stanu zdrowia - znajdziesz je poniżej oraz w deklaracji przystąpienia załączonej niżej.
Nie są wymagane badania lekarskie, chyba, że przystąpienie do grupy będzie wymagało zgody Centrali Generali, wówczas Centrala może skierować na badania.


Oświadczenie kwalifikujące do ubezpieczenia

 • Czy ubezpieczony wykonuje rodzaj pracy z wymienionych poniżej:
  ochroniarz z pozwoleniem na broń, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, żołnierz zawodowy, korespondent wojenny, sportowiec zawodowy, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ratownik, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, akrobata, treser zwierząt niebezpiecznych, górnik, funkcjonariusz Straży Miejskiej/Gminnej, funkcjonariusz służb mundurowych (m. in. strażak, policjant, funkcjonariusz Służby Więziennej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego), kaskader, marynarz, artysta cyrkowy, pirotechnik
  Praca: pod wodą, na wysokościach powyżej 10 metrów, w charakterze pracownika używającego materiałów wybuchowych i łatwopalnych, w tartaku, na platformie wiertniczej, personelu samolotów, pracownika rybołówstwa dalekomorskiego, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, w rafinerii, pod ziemią
 • Czy Ubezpieczony przebywa aktualnie na zwolnieniu lekarskim?

Udzielenie odpowiedzi na "TAK" uniemożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia.

Dalej znajdują się pytania dotyczące stanu zdrowia.

Jeżeli Osoba Przystępująca nie może podpisać się pod oświadczeniem dotyczącym stanu zdrowia, zawarcie ubezpieczenia wymaga zgody Centrali Generali po dosłaniu wypełnionego i podpisanego kwestionariusza medycznego (załączony poniżej).


Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat stan mojego zdrowia nie uległ istotnemu pogorszeniu, czyli:

 • nie byłem(am) leczony(a) szpitalnie, ani nie jest planowane takie leczenie (z wyjątkiem usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, migdałków, hemoroidów, łagodnych torbieli, przeprowadzenia artroskopii, operacji przepukliny, przegrody nosa, zaćmy, leczenia złamania kości, usunięcia zęba, porodu);
 • nie stwierdzano odchyleń od normy w wykonanych badaniach diagnostycznych, powodujących konieczność podjęcia leczenia trwającego dłużej niż 1 miesiąc.

Jednocześnie Oświadczam, że:

 • nie pozostawałem(am) niezdolny(a) do pracy dłużej niż 30 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
 • nie posiadam orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy lub służby (tzw. renta z tytułu niezdolności do pracy) wydanego przez właściwy organ według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym;
 • nie oczekuję na wykonanie zaleconych przez lekarza badań diagnostycznych (za wyjątkiem badań okresowych, związanych z wykonywaną pracą);
 • nie rozpoznano u mnie którejkolwiek z wymienionych chorób lub stanów chorobowych przewlekłych: choroba nowotworowa, choroba wieńcowa, zawał serca, wada serca, udar mózgu, przemijające niedokrwienie mózgu (TIA), cukrzyca, astma oskrzelowa lub inna przewlekła choroba układu oddechowego, przewlekła choroba wątroby, trzustki lub nerek, zaburzenia psychiczne, choroba alkoholowa, zakażenie wirusem HIV.


Warunki ubezpieczenia

Czas ochrony

Generali oferuje ochronę w ramach otwartej grupy:

 • do ukończenia 69 roku życia, z zastrzeżeniem poniższego
 • do ukończenia 65 roku życia w zakresie ubezpieczeń dodatkowych takich jak:
  śmierć wskutek zawału serca i udaru mózgu, niezdolność do pracy zarobkowej, trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu, poważne zachorowania, pobyt w szpitalu (nie dotyczy wypadku), pomoc medyczna
 • dożywotnio w wariancie W7. (Po zakończeniu ochrony w wariantach W1-W6, Generali zaproponuje automatyczne przejście do wariantu W7 i dalszą dożywotnią kontynuację.)

Kontynuacja indywidualna

Po upływie okresu ochrony, możliwa jest dalsza dożywotnia kontynuacja ubezpieczenia na indywidualnych warunkach (podobnie jak w przypadku zakładowych ubezpieczeń grupowych).

Składka

Składka jest płatna miesięcznie z góry do 26 dnia dnia miesiąca. Klient otrzymuje swój indywidualny numer konta.

O zbliżającym się terminie płatności Generali powiadamia sms.


Karencja

Warto pamiętać, że w programie otwartej grupy w odniesieniu do części zdarzeń obowiązuje karencja, czyli okres bez ochrony. W zależności od rodzaju zdarzenia wynosić będzie:

 • 3 m-ce - w odniesieniu do pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, poważnego zachorowania Ubezpieczonego, poważnego zachorowania Dziecka
 • 6 m-cy - w odniesieniu do śmierci Ubezpieczonego, Współmałżonka, Dziecka, Rodziców, Teściów
 • 9 m-cy - w odniesieniu do urodzenia się Dziecka, urodzenia Dziecka martwego.

Karencja nie będzie miała zastosowania do większości zdarzeń powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku.


Generali zaliczy okresy karencji z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia. Warunkiem jest, by wcześniejsza umowa zakończyła się, a okres między jej zakończeniem a datą zawarcia umowy w Generali nie jest dłuższy niż 31 dni. Okresy karencji zostaną zaliczone w odniesieniu do zakresu i wysokości sum pokrywających się w nowej umowy z poprzednią.Jak zawrzeć ubezpieczenie?
Otwarte Grupy INSUS

Wybierz odpowiedni dla siebie wariant

Otwarte Grupy INSUS

Wypełnij deklarację przystąpienia - znajdziesz ją obok w dokumentach

Jeśli na pytania dotyczące stanu zdrowia Twoja odpowiedź będzie NIE, wypełnij także kwestionariusz medyczny znajdujący się obok. Wyślemy go do akceptacji centrali.

Otwarte Grupy INSUS

Prześlij do nas scan wypełnionej i podpisanej deklaracji na adres biuro@insus.pl lub skontaktuj się z nami

Świadczenia

WSPARCIE FINANSOWE DLA CIEBIE I RODZINY

W zależności o wybranego wariantu, wypłata świadczenia:

 • dla Rodziny w razie śmierci Ubezpieczonego
 • w przypadku śmierci Współmałżonka, Dziecka, Rodzica, Teścia
 • z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • za każdy dzień pobytu w szpitalu
 • w związku z poważnym zachorowaniem Ubezpieczonego, a także Dziecka
 • z powodu urodzenia się Dziecka
 • w przypadku urodzenia się Dziecka martwego
POMOC MEDYCZNA

Pomoc w nagłych przypadkach

Dostępna w każdym wariancie

 • transport medyczny, wizyta lekarza specjalisty, wizyta pielęgniarki, dostawa leków i sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego
 • pomoc domowa po hospitalizacji, organizacja procesu rehabilitacji
 • opieka nad Dzieckiem lub osobą niesamodzielną
 • w przypadku urodzenia się Dziecka wizyta położnej
 • pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej
 • infolinia medyczna
następna grupa >