Compensa Otwarta Grupa

COMPENSA MIĘDZY NAMI

Otwarta Grupa

Ubezpieczenie Otwartej Grupy w Compensie może nabyć osoba która nie ukończyła 72 lat. Dla osób w wieku do 55 lat Compensa proponuje 4 warianty Standard, 3 warianty VIP, a także możliwość stworzenia własnego zakresu ochrony w ramach wariantu Elastycznego. Dla osób w wieku od 56 lat do 72 adresowany jest wariant GOLD.

Każdy wariant zawiera Pomoc Assistance, z której korzystać może Ubezpieczony oraz najbliższa rodzina.

Warto zwrócić uwagę na świadczenie w razie choroby śmiertelnej, które może okazać się nieocenionym wsparciem w walce z taką chorobą.


Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:

Pomoc Assistance - w każdym wariancie

Idea assistance polega na stałej opiece nad Klientami tak, aby w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia lub choroby można było w jak najkrótszym czasie zorganizować odpowiednią pomoc.

Z assistance może skorzystać Osoba Ubezpieczona w zakresie pogorszenia się stanu zdrowia własnego, Małżonka, Rodzica lub Dziecka. W przypadku potrzeby uzyskania świadczeń Assistance należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym Compensa Assistance 22 295 82 03.

Dla wariantów Standard, VIP i Elastycznego dedykowany jest Assistance VIP, dla wariantu Gold - specjalnie dedykowany Assistance.


Zakres usług assistance obejmuje między innymi: wizytę lekarza lub pielęgniarki po wypadku, dostarczenie leków przepisanych przez lekarza, wizytę rehabilitacyjną, transport medyczny, opiekę nad dziećmi, pomoc po hospitalizacji, pomoc psychologa, pomoc w przystosowaniu miejsca pracy w przypadku inwalidztwa będącego wynikiem wypadku, w wariancie Gold - infolinię kardiologiczną a także ekspercką opinię medyczną.


Zobacz więcej - patrz wariant VIP (otwórz załącznik)
Zobacz więcej - wariant Gold (otwórz załącznik)


Wybrane informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia

Wybrane_zagadnienia
 • Poważne zachorowanie - katalog chorób

 • Choroba śmiertelna

 • Leczenie specjalistyczne

 • Operacje chirurgiczne

 • Świadczenie apteczne

 • Pobyt w szpitalu

 • Ochrona ubezpieczeniowa a koronawirus

 • Asysta Prawna w wariancie Gold


Kto może wykupić ubezpieczenie w otwartej grupie Compensy?

Do grupy Compensy może przystąpić osoba:

 • w wieku powyżej 18 lat i która nie ukończyła 55 lat - do wariantów Standard, VIP i Elastycznego
 • w wieku powyżej 56 lat i która nie ukończyła 72 lat - do wariantu Gold
 • która nie wykonuje jednego z wymienionych obok zawodów,
 • która przejdzie pozytywną ocenę stanu zdrowia.

Jeśli na którekolwiek z podstawowych pytań zamieszczonych poniżej zostanie udzielona odpowiedź "TAK" (nie dotyczy pytań nr1), wówczas należy udzielić odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące stanu zdrowia zawarte w ankiecie medycznej. Zawarcie ubezpieczenia w takim przypadku wymaga zgody Centrali.

Nie może przystąpić osoba, która wykonuje jeden z poniższych zawodów:

artysta cyrkowy, chemik - substancje wybuchowe, dekarz, elektryk dołowy, górnik kopalni odkrywkowej, górnik kopalni podziemnej, hutnik, instruktor sportów ekstramalnych, kaskader, komandos, konwojent, laborant - substancje wybuchowe, marynarz morski, marynarz śródlądowy, monter linii wysokiego napięcia, nurek, ochroniarz osobisty, ochroniarz z bronią, opiekun dzikich zwierząt, pilot - transport powietrzny (wojskowy), pilot lekkich maszyn wojskowych, policjant kryminalny, policjant patrole uliczne (praca w terenie), policjant praca biurowa, pracownik budowlany - prace podziemne / tunele, pracownik platformy wiertniczej, ratownik GOPR / TOPR ratownik LPR, ratownik WOPR, rencista, saper, pirotechnik, sportowiec, strażak, windykator terenowy, żołnierz - służby specjalne, żołnierz jednostki wojskowej (czynna służba)


Podstawowe pytania dotyczące stanu zdrowia

Warianty STANDARD, VIP i ELASTYCZNY

 1. Wzrost, waga, zmiana wagi w ostatnim roku i jeśli taka była to czy jest przyczyną stosowania diety odchudzającej
 2. Czy w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem podpisania niniejszego wniosku był/a Pan/Pani leczony/a szpitalnie lub operowany/a?
  W przypadku odpowiedzi „Tak“, prosimy o wpisanie liczby hospitalizacji, dat hospitalizacji oraz załączenie kopii kart leczenia szpitalnego i wyniku badania histopatologicznego.
 3. Czy przebywa Pan/Pani aktualnie na zwolnieniu lekarskim lub przebywał/a Pan/Pani na zwolnieniu dłużej niż 21 kolejnych dni w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem podpisania niniejszego wniosku?
  W przypadku odpowiedzi „Tak“, prosimy o wpisanie jakie choroby lub dolegliwości były powodem zwolnień, okres przebywania na zwolnieniu, jak długo?
 4. Czy kiedykolwiek ubiegał/a się Pan/Pani lub orzeczono u Pana/Pani niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności?
 5. Czy w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem podpisania niniejszego wniosku zalecono Panu/Pani wykonanie badań diagnostycznych lub konsultacji lekarskich w związku z nieprawidłowymi wynikami badań medycznych, wykrytymi nieprawidłowościami zdrowotnymi lub odczuwanymi przez Pana/Panią dolegliwościami (bóle głowy, dolegliwości bólowe w klatce piersiowej, bóle brzucha, utraty przytomności, zaburzenia równowagi, choroby układu kostno-stawowego, dyskopatia)?
 6. Czy zasięgał/a Pan/Pani porady lekarskiej lub zdiagnozowano u Pana/Pani którąkolwiek z chorób lub dolegliwości: choroba nowotworowa, białaczka, choroba serca, nadciśnienie tętnicze, dolegliwości ze strony układu krążenia, udar, padaczka, choroba płuc, duszności, stwardnienie rozsiane, choroba żołądka, jelit, wątroby, trzustki, cukrzyca, choroba nerek, niedowład, zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania (depresji, nerwicy, próby samobójczej), nadużywanie alkoholu, środków odurzających, leków, nosicielstwo wirusa HIV, zespół upośledzenia odporności (AIDS), inną niż wymienione poważną chorobę lub wadę wrodzoną lub poważny uraz?

Dodatkowo, Compensa prosi o podanie informacji o placówkach medycznych, w których zatrudnieni są lekarze prowadzący, pierwszego kontaktu lub rodzinny.


Wariant GOLD

 1. Wzrost, waga, zmiana wagi w ostatnim roku i jeśli taka była to czy jest przyczyną stosowania diety odchudzającej
 2. Czy kiedykolwiek ubiegał/a się lub otrzymał/a Pan/Pani rentę chorobową (inwalidzką, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek pielęgnacyjny lub stopień niepełnosprawności)?
  W przypadku odpowiedzi "Tak", prosimy o informacje dodatkowe: Na jaki okres? Z jakiego powodu? Grupa stopień niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności?
 3. Czy przez ostatnie 5 lat leczył się Pan/Pani lub rozpoznano u Pana /Pani chorobę serca, niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze , udar mózgu, padaczkę, niedowład, choroby płuc, choroby nerek, choroby psychiczne, cukrzycę, choroby wątroby, choroby reumatyczne, stwardnienie rozsiane, choroby zakaźne (w szczególności: boreliozę, WZW typu B, typu C, HIV) guz lub nowotwór, chorobę alkoholową, chorobę jelit. Czy chorował (a) Pan/Pani, choruje, prowadzono u Pana/Pani diagnostykę, jak również zamierza Pan/Pani poddać się leczeniu w związku z ww. chorobami?

 4. Dodatkowo, Compensa prosi o podanie informacji o placówkach medycznych, w których zatrudnieni są lekarze prowadzący, pierwszego kontaktu lub rodzinny.Warunki dotyczące ubezpieczenia

Do kiedy będzie trwała ochrona:

W wariantach Standard, VIP i Elastycznym, Compensa oferuje ochronę:

 • do ukończenia 69 roku życia w odniesieniu doświadczeń z tytułu:
  • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w następstwie wypadku komunikacyjnego
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w następstwie wypadku komunikacyjnego,
  • pobytu na OIOM w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • rekonwalescencji po pobycie w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • świadczenia aptecznego po pobycie w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • operacji chirurgicznej w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • pomocy assistance,
  • śmierci Małżonka, śmierci Małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • pobytu Małżonka w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • urodzenia się Dziecka oraz na wypadek urodzenia się martwego noworodka,
  • osierocenia Dziecka,
  • śmierci Dziecka, śmierci Dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • pobytu Dziecka w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • poważnego zachorowania Dziecka,
  • śmierci Rodzica lub Teścia,

 • do ukończenia 65 roku życia w odniesieniu do świadczeń z tytułu:
  • śmierci w następstwie udaru mózgu lub zawału serca,
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie udaru mózgu lub zawału serca,
  • pobytu w szpitalu w następstwie choroby,
  • pobytu na OIOM w następstwie choroby,
  • leczenia specjalistycznego,
  • świadczenia aptecznego po pobycie w szpitalu w następstwie choroby,
  • całkowitaej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • poważnego zachorowania
  • operacji chirurgicznej w następstwie choroby,
  • pobyt Dziecka w szpitalu w następstwie choroby

W wariancie Gold, ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie do ukończenia 73 roku życia przez Ubezpieczonego.


Kontynuacja indywidualna

Po upływie okresu ochrony, możliwa jest dalsza dożywotnia kontynuacja ubezpieczenia na indywidualnych warunkach (podobnie jak w przypadku zakładowych ubezpieczeń grupowych). Compensa przedstawi taką propozycję przed upływem okresu ochrony.Karencje

 • 9 m-cy: urodzenie Dziecka,
 • 6 m-cy: śmierć, śmierć w następstwie udaru mózgu lub zawału serca, śmierć Małżonka/ Partnera, trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie udaru mózgu lub zawału serca, poważne zachorowanie, operacja chirurgiczna, pobyt w szpitalu w następstwie choroby, pobyt na OIOM w następstwie choroby, świadczenie apteczne, leczenie specjalistyczne, osierocenie Dziecka, śmierć Rodzica lub Teścia, śmierć Małżonka, śmierć Dziecka, poważne zachorowanie Dziecka, pobyt w szpitalu Dziecka w następstwie choroby, ekspercka opinia medyczna, asysta prawna,
 • 1 m-c: urodzenie martwego noworodka

Karencja nie dotyczy zdarzeń związanych z nieszczęśliwymi wypadkami, a także Pomocy Assistance.Uznanie stażu z innych ubezpieczeń i odstąpienie / zmniejszenie karencji

Compensa zalicza okres ubezpieczenia z tytułu dotychczasowej umowy w zakresie i do wysokości sum ubezpieczenia objętych poprzednią umową.
Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Krok 1

Wybierz odpowiedni wariant

Przejrzyj warunki poszczególnych pakietów i wybierz wariant, który spełni Twoje oczekiwania.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Krok 2

Pobierz i wypełnij wniosek o zawarcie ubezpieczenia

WNIOSEK

Jeśli na przynajmniej jedno z pytań dotyczących stanu zdrowia udzielisz odpowiedzi "TAK", wypełnij również ankietę medyczną

Krok 3

Prześlij do nas skan wniosku

Wypełniony i podpisany wniosek (1 i 2 stronę) plus ewentualnie ankietę medyczną, zeskanuj i prześlij do nas mailem na adres mail: biuro@insus.pl.

Jeśli nie posiadasz scanera zadzwoń do nas - znajdziemy inne rozwiązanie.