Ergo Hestia Best Doctors

ERGO HESTIA GLOBAL DOCTORS

Organizacja i leczenie za granicą

Global Doctors to ubezpieczenie, które zapewnia pomoc medyczną na wysokim światowym poziomie.

Ubezpieczenie to zakłada bardzo wysokie sumy ubezpieczenia: łącznie nawet do 2.000.000 Euro na koszty leczenia, do 50.000 Euro na zakup leków i po 100 Euro za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Global Doctors to mozliwość drugiej opinii medycznej oraz dostęp do ponad 50.000 najlepszych lekarzy w 450 specjalizacjach w najlepszych szpitalach za granicą.


Jeden wariant, jedna składka

ZAKRES UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA

Leczenie za granicą, w tym druga opinia medyczna

Koszty podróży lub trasportu medycznego

Koszty zakwaterowania

Repatriacja zwłok do miejsca pochówku na terenie Polski

1 000 000 EUR w roku polisowym
(łączny limit na leczenie i świadczenia dotyczące Ubezpieczonego, osoby towarzyszącej oraz dawcy narządów)
lub 2 000 000 EUR w całym życiu Ubezpieczonego

Dzienne świadczenie szpitalne

100 EUR za dzień
(max 60 dni dla jednego roszczenia)

Koszty leków

50 000 EUR w całym życiu Ubezpieczonego

składka miesięczna 98 zł


W jakich sytuacjach możesz liczyć na pomoc Global Doctors?

Global Doctors zorganizuje i pokryje koszty leczenia za granicą, w przypadku zachorowania na:

 • nowotwór złośliwy (np. białaczka, rak płuc, rak trzustki, chłoniak, czerniak),
 • nowotwór nieinwazyjny,
 • rak in situ (nowotwór w początkowym stadium),

lub gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia jednego z poniższych zabiegów:

 • zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych (By-pass),
 • zabiegu kardiochirurgicznego wymiany zastawki serca,
 • zabiegu neurochirurgicznego,
 • przeszczepu od żywego dawcy,
 • przeszczepu szpiku kostnego.

Zakres ubezpieczenia

Druga opinia medyczna

Zespół Global Doctors, po zebraniu i przeanalizowaniu dokumentacji medycznej, wybiera lekarza eksperta odpowiedniego do danego stanu Chorego. Lekarz ekspert przygotowuje raport zawierający: opinię na temat postawionej diagnozy i dotychczasowego leczenia, propozycję dotyczącą dalszego postępowania i leczenia zalecanego oraz odpowiedzi na pytania Ubezpieczonego dotyczące jego przypadku medycznego. Opinia będzie przedstawiona w języku polskim.

Dzięki drugiej opinii zyskasz pewność co do postawionej wcześniej diagnozy i podjętego planu leczenia.


Leczenie za granicą

Specjaliści z Global Doctors wytypują odpowiednią placówkę medyczną i zorganizują cały proces leczenia, w tym również transport medyczny oraz zakwaterowanie dla osoby towarzyszącej.

Dodatkowo Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu za granicą - 100 euro za dobę (do 60 dni) oraz refundacja kosztów zakupionych po powrocie do kraju leków - do 50 tys. euro.

Best_Doctors

Kto może wykupić ubezpieczenie Global Doctors w Ergo Hestii?

Ubezpieczenie może wykupić osoba:

 • w wieku powyżej 18 lat i która nie ukończyła 64 lat
 • która na wszystkie pytania dotyczące stanu zdrowia udzieli odpowiedzi "NIE" - pytania o których mowa znajdziesz poniżej w Ankiecie medycznej

Ankieta medyczna

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 10 lat nie zdiagnozowano u mnie lub nie prowadzono leczenia w związku z następującymi chorobami:

 • nowotworem złośliwym, białaczką, chorobą Hodgkina, chłoniakiem, mięsakiem lub czerniakiem
 • jakąkolwiek z poniższych zmian:
  • zmianą przedrakową,
  • guzem o granicznej złośliwości,
  • dysplazją dużego stopnia,
  • poziomem markeru nowotworowego we krwi (PSA) równym 4.0 ng/ml lub wyższym,
  • nieprawidłowością w wymazie z szyjki macicy pod postacią zmiany śródpłaskonabłonkowej (HSIL) dużego stopnia (CIN3 +; dużego stopnia dysplazja),
  • nieprawidłowym obrazem mammografii (kategoria BI-RADS 3 lub wyższa),
  • nadczynnością tarczycy,
  • obecnością polipów w jelicie grubym, jelicie cienkim i / lub żołądku,
  • znamieniem, które krwawi, stało się bolesne, zmieniło kolor lub powiększyło swój rozmiar; z wyłączeniem sytuacji w których leczenie zostało w pełni zakończone i nie wymaga dalszego postępowania medycznego
 • chorobą krwi lub dziedzicznym niedoborem odporności wymagającym leczenia przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, wymagającym regularnego lub ciągłego leczenia innego niż tylko specjalna dieta (niedokrwistością aplastyczną, chłoniakiem, białaczką, szpiczakiem, zespołem mielodysplastycznym, niedokrwistością sierpowatokrwinkową, talasemią)
 • guzem, guzkiem, torbielą w mózgu lub w strukturach okołomózgowych
 • zmianami naczyniowymi lub zaburzeniami krążenia (udarem mózgu, przemijającym atakiem niedokrwiennym ”TIA”, krwotokiem mózgowym, zwężeniem tętnic szyjnych) zaburzeniami w obrębie naczyń krwionośnych mózgowia (malformacją naczyniową, tętniakiem, zakrzepem lub zatorem) w mózgu lub w strukturach okołomózgowych
 • postacią choroby serca (zawałem serca, chorobą niedokrwienną serca, zaburzeniami rytmu serca, z wyjątkiem sytuacji nie wymagających postępowania medycznego, wadami zastawek serca, szmerami serca lub gorączką reumatyczną, niewydolnością serca, powiększeniem serca lub kardiomiopatię); może Pan/Pani odpowiedzieć NIE, jeśli był/a / jest Pan
 • cukrzycą; (w przypadku, gdy Ubezpieczonym jest kobieta może zostać udzielona odpowiedź NIE, jeśli leczenie dotyczyło wyłącznie cukrzycy ciążowej)
 • przewlekłą niewydolnością nerek, chorobą leczoną dializami, marskością wątroby lub przewlekłą niewydolnością wątroby lub zwłóknieniem wątroby.

Oświadczam, że u żadnego z moich naturalnych rodziców lub rodzeństwa przed ich 50-ymi urodzinami, nie zdiagnozowano choroby układu sercowo-naczyniowego (zawału serca, pomostowania aortalno-wieńcowego lub udaru mózgu), wielotorbielowatości nerek lub nowotworu złośliwego jelit, piersi, okrężnicy, jajnika, prostaty, trzustki lub nerek bądź czerniaka.

Oświadczam, że obecnie lub w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałem/am utrzymujących się lub nawracających objawów, które nie zostały jeszcze zdiagnozowane/zgłoszone lekarzowi: guzek w piersi lub w jądrach, krwawienie z odbytu, krew w moczu, nietypowy kaszel, żółtaczkę, niewyjaśnioną utratę wagi, bóle głowy z rosnącą częstotliwością, zaburzenia widzenia (zamglenie/podwójne widzenie, niewyjaśniona utrata wzroku), niewyjaśnione ubytki słuchu, trudności z mową, osłabienie kończyn, napady padaczkowe, napady drgawkowe lub omdlenia lub nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych krwi (morfologii krwi, kreatyniny, enzymów wątrobowych, markerów nowotworowych lub poziomu wapnia).

Oświadczam, że nie jestem w trakcie planowania lub umawiania się na wizytę lekarską (ambulatoryjną lub w szpitalu), której celem jest omówienie, badanie lub konsultacja w związku z objawami wymienionymi w powyższym pytaniu lub obecnie nie oczekuję na wyniki jakichkolwiek badań, procedur medycznych lub analiz dotyczących tych nieprawidłowości.

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie byłam umówiona na badanie rezonansem magnetycznym piersi – MRI (oświadczenie nie dotyczy przypadku, gdy osobą ubezpieczaną jest mężczyzna).

Oświadczam, że nie przeszczepiono lub nie został mi zalecony przeszczep narządu oraz obecnie nie znajduję się na liście osób oczekujących na przeszczep narządu.

Oświadczam, że moje miejsce zamieszkania jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wyrażam zgodę na udostępnianie przez ERGO Hestię przetwarzanych przez ERGO Hestię moich danych osobowych każdemu innemu zakładowi ubezpieczeń w zakresie potrzebnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji podawanych przeze mnie danych, ustalenia mojego prawa do świadczenia z umowy grupowego ubezpieczenia na życie i wysokości tego świadczenia, a także do udzielenia posiadanych przez ERGO Hestię informacji o przyczynie mojej śmierci lub informacji niezbędnych do ustalenia mojego prawa do świadczenia i jego wysokości.

Wyrażam zgodę na udostępnianie ERGO Hestii moich danych osobowych przetwarzanych przez każdy inny zakład ubezpieczeń, w którym jestem, byłem(am) lub będę ubezpieczony(a) bądź występowałem(am), występuję lub będę występował/a o ubezpieczenie w zakresie potrzebnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji podawanych przeze mnie danych, ustalenia mojego prawa do świadczenia z umowy grupowegoubezpieczenia na życie i wysokości tego świadczenia, a także do udzielenia ERGO Hestii posiadanych przez każdy inny zakład ubezpieczeń informacji o przyczynie mojej śmierci lub informacji niezbędnych do ustalenia mojego prawa do świadczenia i jego wysokości.Warunki ubezpieczenia

Rozpoczęcie ochrony

Ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się w dowolnym roboczym dniu miesiąca wnioskowanym przez Ubezpieczonego, oczywiście nie wcześniej niż w kolejnym dniu po podpisaniu i złożeniu wniosku.

Płatność składki

Składkę należy opłacać na indywidualne konto wskazane w certyfikacie ubezpieczenia. Składka opłacana jest miesięcznie, z góry, za każdy miesiąc polisowy ochrony, najpóźniej do pierwszego dnia okresu, za który jest należna.

Karencje

90 dni

Do kiedy będzie trwała ochrona?

Ochrona ubezpieczeniowa trwa maksymalnie do ukończenia przez Ubezpieczonego 65 roku życia.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Krok 1

Wybierz odpowiedni wariant

Przejrzyj warunki poszczególnych pakietów i wybierz wariant, który spełni Twoje oczekiwania.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Krok 2

Pobierz i wypełnij wniosek o zawarcie ubezpieczenia

WNIOSEK

Zwróć uwagę, że zawarcie ubezpieczenia wymaga udzielenia odpowiedzi "TAK" w ankiecie medycznej.

Krok 3

Prześlij do nas wniosek o zawarcie ubezpieczenia

Wypełniony i podpisany wniosek zeskanuj i prześlij do nas mailem na adres mail: biuro@insus.pl.

Jeśli nie posiadasz scanera zadzwoń do nas - znajdziemy inne rozwiązanie.