HESTIA RAZEM

HESTIA RAZEM

Otwarta Grupa

Otwarta Grupa w Hestii adresowana jest do osób w wieku do 66 roku życia. Hestia oferuje ochronę ubezpieczeniową już od 30 zł miesięcznie. Do wyboru Klient ma 10 wariantów + świadczenia assistance.

Wybrany wariant warto rozszerzyć o ubezpieczenie BEST DOCTORS, które w przypadku nowotworu, szczególnie złośliwego i innych poważnych chorób zapewnia dostęp do drugiej opinii medycznej oraz leczenia za granicą do kwoty 1 mln Euro w roku polisowym i 2 mln Euro w całym okresie ubezpieczenia.


Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:





Kto może wykupić ubezpieczenie w otwartej grupie Hestii?

Do grupy Hestii może przystąpić osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i nie ukończyła 66 roku życia
 • na wszystkie pytania zawarte w ankiecie medycznej (poniżej jej treść) udzieli odpowiedzi "TAK".

Ankieta medyczna

Oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat nie rozpoznano u mnie, nie byłem(am) diagnozowany(a), nie byłem leczony(a) ani nie przebywałem(am) pod stałą opieką lekarską z powodu następujących schorzeń:

 • choroby niedokrwiennej serca, zawału serca, wady serca, zaburzeń rytmu serca, kardiomiopatii, miażdżycy, tętniaka
 • cukrzycy (z wyjątkiem podwyższonego poziomu glukozy we krwi w okresie ciąży)
 • nowotworu złośliwego, choroby krwi (niedokrwistości aplastycznej, białaczki, chłoniaka, szpiczaka, zespołu mielodysplastycznego, niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, talasemii, hemofilii lub trombofilii), nowotworu łagodnego mózgu lub rdzenia kręgowego
 • udaru mózgu, krwotoku śródmózgowego, porażenia (paraliżu), przewlekłej niewydolności oddechowej, niewydolności nerek, marskości wątroby, choroby alkoholowej lub uzależnienia od narkotyków, stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, AIDS, zakażenia wirusem HIV lub innej choroby, w zakresie której zalecenie lekarskie obejmowało lub obejmuje wykonanie przeszczepu narządu

Oświadczam, że obecnie:

 • nie zamierzam zasięgać porady lekarskiej, nie oczekuję na wykonanie badań diagnostycznych, nie oczekuję na wyniki takich badań, ani nie zamierzam poddać się leczeniu, w tym leczeniu szpitalnemu z powodu chorób wymienionych powyżej
 • nie przebywam w szpitalu, hospicjum, domu pomocy społecznej, sanatorium ani na zwolnieniu lekarskim
 • nie jestem uznany(a) za niezdolnego(ą) do pracy lub służby orzeczeniem właściwego organu, według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym

Oświadczam, że w ciągu ostatniego roku:

 • nie byłem(am) hospitalizowany(a) przez okres dłuższy niż 30 dni
 • nie przebywałem(am) na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni

  Powyższe oświadczenie nie dotyczy hospitalizacji lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu: złamań, zwichnięć, skręceń, usunięcia wyrostka robaczkowego, usunięcia migdałków podniebiennych, ciąży (o ile w jej trakcie nie występowały schorzenia, które są leczone w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową), opieki nad dzieckiem (zasiłku opiekuńczego)

Oświadczam, że nie wykonuję żadnego z poniższych zawodów:

artysta cyrkowy, czyściciel elewacji budowlanych / okien, dekarz, funkcjonariusz służb specjalnych, górnik, kaskader, kominiarz, konwojent wartości pieniężnych, marynarz morski, monter konstrukcji budowlanych / rusztowań, monter kadłubów okrętowych, monter instalacji fotowoltaicznych lub serwisant elektrowni wiatrowych pracujący na wysokości, nurek, ochroniarz, operator dźwigu, operator maszyn i urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych, personel statku powietrznego, pilot statku powietrznego, policjant, pracownik przy wydobyciu ropy naftowej lub gazu, ratownik górski, ratownik wodny, robotnik rozbiórki budowli, rybak morski, spadochroniarz, sportowiec zawodowy, strażak, żołnierz zawodowy



Wybrane informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia

Wybrane_zagadnienia
 • Poważne zachorowanie - katalog chorób

 • Leczenie specjalistyczne

 • Operacja chirurgiczna

 • Leczenie szpitalne

 • Best Doctors

 • Ochrona ubezpieczeniowa a koronawirus


Warunki ubezpieczenia

Rozpoczęcie ochrony

Ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się w dowolnym roboczym dniu miesiąca wnioskowanym przez Ubezpieczonego, oczywiście nie wcześniej niż w kolejnym dniu po podpisaniu i złożeniu wniosku.

Płatność składki

Składkę należy opłacać na indywidualne konto wskazane w certyfikacie ubezpieczenia. Składka opłacana jest miesięcznie, z góry, za każdy miesiąc polisowy ochrony, najpóźniej do 15 dnia miesiąca poprzedzającego okres, za który jest należna.

Karencje
 • 9 m-cy: urodzenia się dziecka, urodzenia martwego noworodka oraz wady wrodzonej dziecka,
 • 6 m-cy: zgonu współubezpieczonego, operacji chirurgicznej Ubezpieczonego,
 • 3 m-ce: poważnego zachorowania Ubezpieczonego, małżonka i dziecka, leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego,
 • 2 m-ce: leczenia szpitalnego Ubezpieczonego i leczenia szpitalnego dziecka.

Karencja nie dotyczy zdarzeń będących następstwem wypadku.

Uznanie stażu z innych ubezpieczeń i odstąpienie / zmniejszenie karencji

Ergo Hestia zalicza karencje przy przejściu z innego ubezpieczenia w zakresie ryzyk i do wysokości sum ubezpieczenia jakie obejmowała poprzednia polisa.

Do kiedy będzie trwała ochrona?

Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie do rocznicy polisy, w której Ubezpieczony osiągnie wiek 70 lat.

Kontynuacja indywidualna

Po zakończeniu ochrony, Ubezpieczony może dalej kontynuować ubezpieczenie na warunkach indywidualnej kontyuacji.




Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Krok 1

Wybierz odpowiedni wariant

Przejrzyj warunki poszczególnych pakietów i wybierz wariant, który spełni Twoje oczekiwania.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Krok 2

Pobierz i wypełnij wniosek o zawarcie ubezpieczenia

WNIOSEK

Zwróć uwagę, że zawarcie ubezpieczenia wymaga udzielenia odpowiedzi "TAK" w ankiecie medycznej.

Krok 3

Prześlij do nas skan wniosku

Wypełniony i podpisany wniosek zeskanuj i prześlij do nas mailem na adres mail: biuro@insus.pl.

Jeśli nie posiadasz scanera zadzwoń do nas - znajdziemy inne rozwiązanie.